کافه مقاله | دانلود مقاله و پروژه

بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران

15%

پروژه بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران

عنوان :  “بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران (شرکت آریا محاسبان گیلان) “

۸۳ صفحه – فایل Word

رشته : حسابداری

چکیـده

با توجه به اهمیت تصمیم گیری مدیران بر مبنای اطلاعات جامع و صحیح تولید شده توسط یک سیستم اطلاعاتی حسابداری انعطاف پذیر، در این پژوهش سعی شده است «نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران شرکت آریا محاسبان گیلان» بررسی گردد.

هدف اصلی در این تحقیق تعیین میزان تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. بدین منظور شش فرضیه مطرح گردید تا مشخص شود میزان استفاده مدیران ارشد سازمان از گزارش های مالی در تصمیم گیری در رابطه با مدیریت بهای تمام شده، بودجه بندی سالانه، سرمایه گذاری و انتخاب پروژه ها، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت و عملکرد مالی سازمان و برنامه ریزی بلندمدت تا چد حد است. 

اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد. نتایج بیانگر آن است که مدیران شرکت آریا محاسبان گیلان، از گزارش های سیستم اطلاعات حسابداری تنها در زمینه بودجه بندی سالانه استفاده می نمایند.

واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات حسابداری، تصمیم گیری، مدیریت بهای تمام شده، بودجه بندی، تجزیه و تحلیل مالی، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی بلندمدت.

 

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه
 

چکیده

 

۱

فصل اول : کلیات پروژه
۱-۱- مقـدمه ۳
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع تحقیق ۵
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع ۶
۱-۴- فرضیه های تحقیق ۷
۱-۵- اهداف تحقیق ۸
۱-۶- قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی ۱۰
۱-۶-۲- قلمرو مکـانی ۱۰
۱-۶-۳- قلمرو زمانی ۱۰
۱-۷- تعریف اصطلاحات و واژه ها ۱۱
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقـدمه ۱۴
۲-۲- ادبیات تحقیق ۱۵
۲-۲-۱- تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران ۱۵
۲-۲-۲- تعـاریف ۱۶
۲-۲-۲-۱- حسـابداری ۱۶
۲-۲-۲-۲- سیستم اطلاعاتی ۱۶
۲-۲-۲-۳- سیستم اطلاعات مدیریت ۱۷
۲-۲-۲-۴- سیستم اطلاعات حسابداری ۱۷
۲-۲-۳- تعریف سیستم اطلاعات حسابداری ۱۷
۲-۲-۴- اهـداف سیستم اطلاعاتی حسابداری ۲۰
۲-۲-۵- ویژگی های اطلاعات حسابداری ۲۱
۲-۲-۶- تصمیم و تصمیم گیری ۲۲
۲-۲-۷- ویژگی های یک تصمیم خـوب ۲۲
۲-۲-۸- عوامل مؤثر در بهبود تصمیم گیری مدیران ۲۳
۲-۲-۹- مراحل طراحی و اجرای سیستم های اطلاعات حسابداری ۲۵
۲-۲-۱۰- امنیت سیستم اطلاعات حسابداری ۲۶
۲-۲-۱۱- مزایای استفاده از سیستم های اطلاعات ۲۸
۲-۲-۱۲- آینده گزارشگری با سیستم اطلاعات حسابداری ۲۹
۲-۳- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۳-۱- پیشینه تحقیق در خارج از کشور ۳۰
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق در داخل کشور ۳۰
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقـدمه ۳۳
۳-۲- جامعه آماری تحقیق ۳۴
۳-۳- نمونه تحقیق ۳۵
۳-۴- روش اجرای تحقیق بر اساس هدف ۳۷
۳-۵- روش اجرای تحقیق بر اساس ماهیت ۳۹
۳-۶- روش جمع آوری داده ها ۴۱
۳-۷- روایی ابزار سنجش ۴۴
۳-۸- پـایایی ۴۵
۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقـدمه ۴۸
۴-۲- تحلیل آمـاری ۴۹
۴-۲-۱- آمار توصیفی ۵۰
۴-۲-۲- اطلاعات دموگرافیک (ویژگی های جمعیت شناختی) ۵۱
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل کیفی به منظور رد یا پذیرش فرضیـات ۵۶
۴-۲-۳-۱- بررسی فرضیه اول تحقیق ۵۶
۴-۲-۳-۲- بررسی فرضیه دوم تحقیق ۵۸
۴-۲-۳-۳- بررسی فرضیه سوم تحقیق ۶۰
۴-۲-۳-۴- بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۶۲
۴-۲-۳-۵- بررسی کلی فرضیه های تحقیق ۶۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقـدمه ۶۶
۵-۲- خلاصه اطلاعات دموگرافیک ۶۷
۵-۳- نتیجه گیری ۶۹
۵-۴- پیشنهادات ۷۰

 

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۷۰
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی ۷۱
۵-۵- محدودیت های پژوهش ۷۲
منـابع و مأخذ ۷۳
ضمائم (پرسشنامه) ۷۵

 

 

 

 

«فهرست جداول»

عنوان صفحه
 

جدول ۴-۱ : فراوانی پاسخگویان براساس پست سازمانی

 

۵۱

جدول ۴-۲ : فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت ۵۱
جدول ۴-۳ : فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات ۵۳
جدول ۴-۴ : فراوانی پاسخگویان براساس سابقه کار ۵۴
جدول ۴-۵ : فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل ۵۵
جدول ۴-۶ : تعاریف عملیاتی متغیر مستقل فرضیه اول ۵۶
جدول ۴-۷ : فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه اول ۵۶
جدول ۴-۸ : تعاریف عملیاتی متغیر مستقل فرضیه دوم ۵۸
جدول ۴-۹ : فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه دوم ۵۸
جدول ۴-۱۰ : تعاریف عملیاتی متغیر مستقل فرضیه سوم ۶۰
جدول ۴-۱۱ : فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه سوم ۶۰
جدول ۴-۱۲ : تعاریف عملیاتی متغیر مستقل فرضیه چهارم ۶۲
جدول ۴-۱۳ : فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه چهارم ۶۲
جدول ۴-۱۴ : فراوانی پاسخ ها به سؤالات فرضیه ها ۶۴
جدول ۴-۱۵ : درصد فراوانی پاسخ های سؤالات فرضیه ها ۶۴

 

«فهرست شکل ها و نمودارها»

عنوان صفحه
 

شکل ۱-۱- حوزه های شش گانه استفاده از اطلاعات مالی

 

۴

شکل ۲-۱- ارتباط حسابداری، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم اطلاعات حسابداری ۱۹
نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی پاسخگویان براساس پست سازمانی ۵۱
نمودار ۴-۲ : نمودار فراوانی پاسخگویان براساس جنسیت ۵۲
نمودار ۴-۳ : نمودار فراوانی پاسخگویان براساس میزان تحصیلات ۵۳
نمودار ۴-۴ : نمودار فراوانی پاسخگویان براساس سابقه کار ۵۴
نمودار ۴-۵ : نمودار فراوانی پاسخگویان براساس وضعیت تأهل ۵۵
نمودار ۴-۶ : نمودار فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه اول ۵۷
نمودار ۴-۷ : نمودار فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه دوم ۵۹
نمودار ۴-۸ : نمودار فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه سوم ۶۱
نمودار ۴-۹ : نمودار فراوانی پاسخ به سؤالات فرضیه چهارم ۶۳

 

 

 

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی نقش سیستم اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری مدیران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *